Adatvédelmi tájékoztató

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ A KAPCSOLATFELVÉTELI ŰRLAP KITÖLTÉSÉHEZ

Az Ön által megadott személyes adatainak védelme kiemelten fontos az O-Comcept Kft. számára. A O-Comcept Kft., az internet használata útján, részére eljuttatott valamennyi személyes adatot ugyanolyan magas szintű védelemmel kezeli, mintha azokat egyéb úton vagy formában bocsátották volna rendelkezésére.

A Kapcsolatfelvételi űrlap kitöltése során a www.offisolution.hu weboldalon elektronikusan megadott személyes adatokat a O-Comcept Kft. kezeli. A Felhasználó (továbbiakban Felhasználó vagy Érintett) által az interneten keresztül történő Kapcsolat űrlap kitöltése során megadott adatok valódiságáért és pontosságáért az Adatkezelő nem felel.

 1. Az adatkezelő adatai
   Az Adatkezelő megnevezése: O-Comcept Kft.

  Az Adatkezelő képviselője: a gazdasági társaság ügyvezetője

  Az Adatkezelő cégjegyzékszáma: 01 09 270888

  Az Adatkezelő székhelye: 1113 Budapest, Villányi út 62. A. lház 2. em. 13.

  Az Adatkezelő telefonos elérhetősége: +36-70-3970693

  Az Adatkezelő elektronikus elérhetősége: iroda@offisolution.hu

  Az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselője: nem foglalkoztat ilyen személyt az Adatkezelő.

 1. Az adatvédelemmel kapcsolatos jogszabályok

Az Adatkezelő adatkezelési gyakorlata során mindig alkalmazza és betartja a rá és tevékenységére vonatkozó hatályos jogi szabályozást, különösen a következőket:

  Az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendeletét, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).

  A 2011. évi CXII. törvényt, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.).

  A 2008. évi XLVIII. törvényt, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).

  A 2001. évi CVIII. törvényt, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Ekertv.).

  Az 1995. évi CXIX. törvényt, a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (Kkt.).

 

 1. Az adatkezelés célja

Az Adatkezelő irodabútor értékesítést folytat, belsőépítészeti és project management szolgáltatást nyújt, amivel kapcsolatban a bevezetőben megjelölt honlapon tájékoztatást nyújt. A honlap felkeresése során a Felhasználónak lehetősége van az O-Comcept Kft-vel a kapcsolatot felvenni és üzenetet küldeni elektronikus úton. A Felhasználó által beküldött üzenet feldolgozásra kerül és ez alapján egy válaszüzenetben kapcsolatfelvételre kerül sor vele, abban a témában, amiben az üzenetet küldte.

Az Adatkezelő a leírt céltól eltérően nem használja fel az Érintett személyes adatait.

 

 1. Az adatkezelés jogalapja

 Az adatkezelésre a Felhasználók önkéntes és kifejezett hozzájárulásával kerül sor. A hozzájárulás megadása az Adatkezelő www.offisolution.hu weboldalán, a Kapcsolat űrlap kitöltésekor, ezen tájékoztató egyidejű elektronikus elolvasásával és elfogadásával történik meg.

 A Felhasználó személyes adatait nem köteles megadni, de a Kapcsolat űrlap kitöltésének és beküldésének előfeltétele, mert ennek hiányában a Felhasználóval nem lehet kapcsolatot létesíteni és válaszolni, megfelelően reagálni az általa küldeni kívánt üzenetre.

 1. A kezelt adatok köre

Az Adatkezelő honlapján (www.offisolution.hu) lévő információk megtekintéséhez személyes adatok megadása nem szükséges, azonban a Kapcsolat űrlap kitöltéséhez és beküldéséhez a következő személyes adatok megadása szükség: Név, cégnév, e-mail cím, telefonszám, irányítószám.

 1. Az adatkezelés időtartama

 Összességében, alapesetben, a Kapcsolat űrlap beérkezését követően a kapcsolódó személyes adatokat 60 napig kezeli az Adatkezelő. Az Adatkezelő az űrlap beérkezését követően arra 15 napon belül érdemben reagál, majd kiküldi válaszát a Felhasználónak. Amennyiben a Felhasználó nem reagál az Adatkezelő által kiküldött válaszra 30 napon belül, akkor ennek tényét 15 nap alatt ellenőrzi az Adatkezelő, majd törli a Felhasználó személyes adatait.

  Amennyiben a Felhasználó a hozzájárulását a 60. napot megelőzően visszavonja, úgy az adatkezelés időtartama a hozzájárulás megadásától a visszavonásáig tart. A Felhasználó a hozzájárulását bármikor, díjmentesen visszavonhatja elektronikus, vagy postai úton. Az Adatkezelő a tudomásszerzést követően 15 napon belül intézkedik a személyes adatok törléséről.

  Amennyiben a válaszüzenet kiküldése után, olyan automatikus email üzenet érkezik vissza az Adatkezelőnek, hogy az email cím már nem érhető el, vagy már nem a hozzájárulást megadó érintett használja, akkor az email címhez kapcsolódó összes személyes adat törlésére intézkedik a tudomásszerzést követő 15 napon belül.

  A visszavonáshoz való jog nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

 1. Az Érintett jogai személyes adatainak kezelésével kapcsolatban

  Átlátható tájékoztatást kapjon az adatainak kezelésével kapcsolatban.

  Visszajelzést kapjon az adatkezelés folyamatban levőségéről és az átlátható tájékoztatásban szereplő információkat megkapja.

  A rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat helyesbítsék, vagy a hiányos személyes adatokat kiegészítsék.

  A rá vonatkozó személyes adatokat töröljék.

  Kérésére az Adatkezelő az adatkezelést korlátozza.

  Személyes adatait megfelelő formátumban megkapja és azokat más adatkezelőnek továbbítsa.

 1. A személyes adatok törlése

  Az adatkezelő törli az Érintett személyes adatait a Kapcsolat űrlap beérkezését követően 60 nappal, amennyiben az Érintett 30 nap elteltével nem reagál érdemben a részére kiküldött válaszüzenetre.

  Az Adatkezelő törli az Érintett személyes adatait, ha a hozzájárulását visszavonja a 6. pontban foglaltak szerint.

  Amennyiben az Érintett kéri személyes adatainak törlését az Adatkezelő 15 napon belül törli azokat.

  Amennyiben a válaszüzenet kiküldése után, olyan automatikus email üzenet érkezik vissza az Adatkezelőnek, hogy az email cím már nem érhető el, vagy már nem a hozzájárulást megadó érintett használja, akkor az email címhez kapcsolódó személyes adatok törlésére intézkedik az Adatkezelő, a tudomásszerzést követő 15 napon belül.

  Amennyiben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vagy a bíróság az Érintett személyes adatainak törlését kéri, akkor az a jogerős határozatban, végzésben foglaltak szerint történik meg.

 1. Az adatok megismerése

Az adatkezelés időtartama alatt, az adatkezeléssel érintett adatokat az Adatkezelő által foglalkoztatott munkavállalók, feladatuk ellátáshoz szükséges ideig és mértékben ismerhetik meg, titoktartási kötelezettség terhe mellett.

 1. Adattovábbítás
  Az Adatkezelő a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat, a hatályos jogszabályokban megfogalmazott előírások kivételével, harmadik félnek nem továbbítja.
 2. Adatfeldolgozás
  Az Adatkezelő, az 5. pontban felsorolt személyes adatok kezelése során adatfeldolgozókat nem vesz igénybe.
 3. Az Érintett jogérvényesítési lehetőségei

  Személyes adataival kapcsolatos jogait az Adatkezelőnél, az 1. pontban felsorolt elérhetőségeken keresztül érvényesítheti. Az Adatkezelő a hatályos szabályozások alapján a hozzá beérkezett kérelmet, panaszt kezeli és az eljárás eredményéről az Érintettet tájékoztatja.

  Az Érintett az Adatkezelő adatkezelési tevékenységével kapcsolatos panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., weboldal: naih.hu) fordulhat.

  Az Érintett jogosult bírósági eljárást indítani az Adatkezelő tevékenységi helye szerint illetékes bíróságon, amennyiben a hatályos jogszabályok szerinti jogait az Adatkezelő megsértette.

 1. Titoktartás

Az Adatkezelő, a partnerei, ügyfelei személyére, adataira, az Adatkezelővel fennálló üzleti kapcsolataira vonatkozó valamennyi információt üzleti titokként kezeli.

 1. Adatbiztonsági intézkedések
  Az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott és általa kezelt személyes adatokat saját tulajdonú és üzemeltetésű, illetve a 11. pontban megjelölt Adatfeldolgozók által üzemeltetett szervereken tárolja. Az említett szerverek, a jogosulatlan felhasználás és az azzal kapcsolatos visszaélések megelőzése érdekében, korszerű, a technológiai fejlettségnek megfelelő műszaki és üzemeltetési biztonsági intézkedések vannak védve. Az Adatkezelő és az Adatfeldolgozók biztonsági eljárásaikat rendszeresen ellenőrzik és a technológiai fejlődéssel összhangban fejlesztik.
 2. Az adatkezelési tájékoztató módosításának lehetősége
  Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót a felhasználók értesítése mellett, egyoldalúan módosítsa.